Посвідчення форс-мажорних обставин

03.12.2018

Торгово промислова палата України надала пояснення щодо засвідчення обставин непереборної сили, після оголошення Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні», та необхідність для цього низки передумов. Так відповідно до законодавства України, засвідчення форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) на підставі загальних ситуацій та/або введених/діючих режимів не передбачається (офіційний сайт https://ucci.org.ua/ ).

Згадаємо, що основний механізм засвідчення форс-мажорних обставин непереборної сили, відповідно до діючого законодавства передбачено в ч. 2 ст.14-1 Закону України «Про торгово-промислові палати в Україні».

Форс-мажорними обставинами (обставинами непереборної сили) є надзвичайні та невідворотні обставини, що об'єктивно унеможливлюють виконання зобов'язань, передбачених умовами договору (контракту, угоди тощо), обов'язків згідно із законодавчими та іншими нормативними актами, а саме: загроза війни, збройний конфлікт або серйозна погроза такого конфлікту, включаючи але не обмежуючись ворожими атаками, блокадами, військовим ембарго, дії іноземного ворога, загальна військова мобілізація, військові дії, оголошена та неоголошена війна, дії суспільного ворога, збурення, акти тероризму, диверсії, піратства, безлади, вторгнення, блокада, революція, заколот, повстання, масові заворушення, введення комендантської години, експропріація, примусове вилучення, захоплення підприємств, реквізиція, громадська демонстрація, блокада, страйк, аварія, протиправні дії третіх осіб, пожежа, вибух, тривалі перерви в роботі транспорту, регламентовані умовами відповідних рішень та актами державних органів влади, закриття морських проток, ембарго, заборона (обмеження) експорту/імпорту тощо, а також викликані винятковими погодними умовами і стихійним лихом, а саме: епідемія, сильний
шторм, циклон, ураган, торнадо, буревій, повінь, нагромадження снігу, ожеледь, град, заморозки, замерзання моря, проток, портів, перевалів, землетрус, блискавка, пожежа, посуха, просідання і зсув ґрунту, інші стихійні лиха тощо.

Тема актуальна та потребує особистого визначення в кожному випадку. В умовах сьогоднішнього часу, адвокатське бюро «VertiS» надасть Вам кваліфіковану правову допомогу та допоможе уникнути ризиків.