ЗЕМЕЛЬНІ СПОРИ. Взяти до уваги.

26.03.2019

1. Як правильно вирішити спір, якщо відповідачі юридична і фізична особи?

Суд надав висновок щодо розгляду справи про солідарне відшкодування шкоди з фізичної особи та юридичної особи з посиланням на те, що шкоду заподіяно їх взаємопов'язаними сукупними діями, а тому вирішення за правилами різних видів судочинства однорідних вимог до відповідачів не сприятиме всебічності та повноті його розгляду.

За матеріалами справи юридична особа звернулась до суду та посилалась на те, що в 2010 році між ним та одним із відповідачів було укладено договір оренди земельної ділянки. Однак не зважаючи на чинний договір орендар уклав договір оренди з іншою юридичною особою, державним реєстратором реєстраційної служби зроблено запис про реєстрацію права оренди у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

У подальшому вказану реєстрацію права оренди земельної ділянки на підставі постанови Кіровоградського окружного адміністративного суду скасовано.

Отже, юридична особа звернулась з позовом про усунення перешкод у користуванні земельною ділянкою та відшкодування шкоди з фізичної особи та юридичної особи солідарно, посилаючись на те, що шкоду заподіяно їх взаємопов'язаними сукупними діями. Аграрне товариство - відповідач здійснив культивацію земельної ділянки та знищив посіви. Позивач просив суд відшкодувати кошти та звільнити від сплати орендної плати за рік у зв'язку із неможливістю користуватися земельною ділянкою.

Верховний суд мотивував свій висновок, що обов'язок суду при розгляді справи є дотримання вимог щодо всебічності, повноти та об'єктивності з'ясування обставин справи та оцінки доказів. В свою чергу всебічність та повнота розгляду передбачає з'ясування усіх юридично значущих обставин та наданих доказів з усіма притаманними їм властивостями, якостями та ознаками, їх зв'язків, відносин і залежностей. Таке з'ясування запобігає однобічності та забезпечує, як наслідок, постановлення законного й обґрунтованого рішення.

Постанова ВП ВС від 16.01.2019, справа №388/1241/15-ц

https://reyestr.court.gov.ua/Review/79250497

2. Позов прокурора.

Прокурор звернувся до суду про визнання недійсними розпоряджень органів місцевого самоврядування та державних актів на право власності на земельну ділянку (компенсація за витребування землі, позовна давність). Верховний суд зазначає, що необхідно врахувати практику Європейського суду з прав людини ( ЄСПЛ) при вирішенні судами спорів, пов'язаних із визнанням недійсним (скасуванням) рішення органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування, на підставі якого у добросовісного набувача виникло право власності на земельну ділянку, який неодноразово встановлював порушення Україною статті 1 Першого протоколу до Конвенції, предметом безпосереднього регулювання якого є втручання держави в право на мирне володіння майном, зокрема й позбавлення особи права власності на майно шляхом його витребування.

У справах «Рисовський проти України» (рішення від 20 жовтня 2011 року, заява № 29979/04), «Кривенький проти України» (рішення від 16 лютого 2017 року, заява № 43768/07), пов'язаних із земельними правовідносинами, ЄСПЛ, встановивши порушення статті 1 Першого протоколу до Конвенції, зазначив про право добросовісного власника на відповідну компенсацію чи інший вид належного відшкодування у зв'язку з позбавленням права на землю).

Постанова ВП ВС від 20.11.2018, справа №372/2592/15-ц

https://reyestr.court.gov.ua/Review/78497129

3. Рішення приватного нотаріуса.

ВС розглянув справу про визнання незаконним і скасування рішення сільської ради, визнання недійсним та скасування рішення приватного нотаріуса про державну реєстрацію прав на земельну ділянку, витребування земельної ділянки та прийняв Постанову від 30.05.2018 року. В ході судового розгляду з'ясовано, що право розпорядження спірною земельною ділянкою державної власності було прийняте Сільрадою з перевищенням повноважень, жодних дій щодо розпорядження цією земельною ділянкою відповідним органом виконавчої влади не вчинялося, такми чином, спірна земельна ділянка вибула з володіння власника - держави - поза його волею. Суди першої та апеляційної інстанції дійшли правильного висновку, застосувавши норми матеріального права, та встановивши правові підстави для витребування земельної ділянки від добросовісного набувача - особи в порядку статті 388 ЦК України.

Постанова ВП ВС від 30.05.2018, справа №368/1158/16-ц

https://www.reyestr.court.gov.ua/Review/74506124

4. Хто розгляне справу?

ВС розглянув справу за позовом фермерського господарства щодо визнання незаконними дій, бездіяльності та рішення відділу Держземагентства про погодження проектів землеустрою, внесення відомостей і проведення реєстрації та присвоєння кадастрових номерів спірним земельним ділянкам.

За результатами розгляду справи суд надав висновок, що спір набуває ознак публічно-правового за умов не лише наявності серед суб'єктів спору публічного органу чи посадової особи, а й здійснення ним (ними) у цих відносинах владних управлінських функцій.

Спір у справі, що розглядається, виник щодо законності розпорядчих дій (бездіяльності), що ґрунтуються на юридичних фактах, стосовно яких існує спір про право на земельну ділянку, до вирішення якого не можуть бути розв'язані питання, пов'язані з передачею землі у користування або власність.

Оскільки цей спір стосується права власності та користування між фермерським господарством і фізичними особами, які не є учасниками цього адміністративного процесу, земельною ділянкою, тобто цивільного права, такий спір не підлягає розгляду в порядку адміністративного судочинства. Такі ознаки притаманні цивільним правовідносинам (які з урахуванням суб'єктного складу можуть бути предметом судового розгляду у відповідному суді загальної юрисдикції або господарському суді), а не адміністративним.

ВП ВС вважає правильним висновок суду апеляційної інстанції про наявність правових підстав для закриття провадження в адміністративній справі, оскільки спір у цій справі не є публічно-правовим та не належить до юрисдикції адміністративних судів. При цьому вказав, що рішення про закриття справи не обмежує сторони у реалізації свого права в порядку цивільного (або господарського) судочинства.

Постанова ВП ВС від 04.04.2018, справа № 813/7654/14 https://reyestr.court.gov.ua/Review/73219871